SAMURAI2016/03/06発売

Recording menber
Vo:KURA
Gt:MITSU
Ba:HIDE
Dr:YASU
Kb:NAO

Dragon Night
Desperado
ONE side Love
SAMURAI
戻れない二人
エスペランサー